Algemene voorwaarden van de mediationpraktijk GelukkigUitElkaar.nl BV. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld en die bij, voor of namens GelukkigUitElkaar.nl werkzaam zijn/waren. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover dit schriftelijk tussen GelukkigUitElkaar.nl en opdrachtgevers zijn overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid van GelukkigUitElkaar.nl uit welke hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt gedekt en welke verzekering voldoet aan de eisen die het Nederlands Mediation Instituut hier aan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet daartoe beperkt gevolgschade, winstderving, omzetderving en aantasting van reputatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat één van de opdrachtgevers onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is GelukkigUitElkaar.nl voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 3. GelukkigUitElkaar.nl is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld. Fiscale kortingen of toeslagen genoemd of vermeld gelden als indicatie en zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
 4. Behoudens in de uitvoering van aan GelukkigUitElkaar.nl verstrekte opdracht, zijn geen van de aan de onderneming verbonden personen / partners / vennoten aansprakelijk voor door één van hen veroorzaakte schade.
 5. Alle aanspraken van de partijen uit welke hoofde dan ook vervallen binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever daarmee bekend werd of had kunnen zijn.
 6. De administratie en de urenverantwoording van GelukkigUitElkaar.nl geldt als volledig bewijs met betrekking tot door deze verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs. De werkzaamheden van de mediator kunnen bestaan uit het voeren van gesprekken, het opstellen van stukken, maken van berekeningen, uitzoekwerk, beantwoorden en versturen van mails en het voeren van telefoongesprekken. Ten behoeve van de verslaglegging kan gebruik worden gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen.
 7. GelukkigUitElkaar.nl zal zich inspannen de voor haar uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers. Het honorarium van GelukkigUitElkaar.nl is niet afhankelijk van het resultaat van de  verrichte werkzaamheden.
 8. Betaling van het door GelukkigUitElkaar.nl gefactureerde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien GelukkigUitElkaar.nl niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaling heeft ontvangen, raken opdrachtgevers bij het verstrijken van die termijn terstond  in verzuim en is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van gehele voldoening. Reclames tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden. Een reclame tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Ingeval van twee of meerdere opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor tijdige voldoening van het factuurbedrag, verschuldigde rente en kosten.
 10. Indien opdrachtgevers in gebreke of in verzuim zijn in de (tijdige) nakoming van de verplichtingen, dan komen alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executie kosten voor rekening van de opdrachtgevers. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 tenzij de wet anders bepaalt.
 11. GelukkigUitElkaar.nl is gerechtigd om te allen tijde een opdracht te beëindigen, eventueel zonder opgave van reden.
 12. Bij klachten wordt verwezen naar het klachtenreglement van het Nederlands Mediation Instituut welke onverkort van kracht is.
 13. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgevers en GelukkigUitElkaar.nl is Nederlands recht exclusief van toepassing

 

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek